sb komplet,sb-komplet,ekonomický software,účetnictví,kasa,sklad,komise,konsignace,fiskální paměť,fiskální modul,skladové hospodářství,daňová evidence,daňové přiznání

 
    MILCOM servis a.s. Šipka Nabízíme Šipka Ekonomický software SB KOMPLET Šipka Pro uživatele Šipka Pole VOLBY
    MILCOM servis a.s. Šipka Kontakty Šipka Středisko informačních technologií Šipka Ekonomický software SB KOMPLET Šipka Pro uživatele Šipka Pole VOLBY
Logo MILCOM servis a.s. SB KOMPLET® - Registrovaná obchodní známka              H&M DataSoft - autoři ekonomického systému SB KOMPLET®

Pole VOLBY


DRUHY.DBF

V poli VOLBY mohou být uvedeny požadavky na zaokrouhlení
ZAO.1/ZAOM.1/ZAO.5/ZAOM.5/ZAO1/ZAOM1/ZAO10/ZAOM10/ZAON
Podrobně viz. Zaokrouhlování tržby

TEXTvýznam
NE+ v pohybu je povoleno jen záporné množství
NE- v pohybu je povoleno jen kladné množství
-TV při tisku dokladu po zaúčtování je menu přednastaveno na výdejku/příjemku
-TD při tisku dokladu po zaúčtování je menu přednastaveno na dodací list
-TF při tisku dokladu po zaúčtování je menu přednastaveno na fakturu
+TV při tisku dokladu po zaúčtování automaticky tištěna výdejka/příjemka
+TD při tisku dokladu po zaúčtování automaticky tištěn dodací list
+TF při tisku dokladu po zaúčtování automaticky tištěna faktura
+TP při tisku dokladu po zaúčtování automaticky tištěn paragon, jedná-li se o hotovostní prodej
NTI netisknout doklad
NTV netisknout výdejku/příjemku
NTD netisknout dodací list
NTF netisknout fakturu
NTP netisknout paragon
-PD není povoleno antedatovat doklady
-CV tisk výdejky/příjemky neponese ceny
-CD tisk dodacího listu neponese ceny
NEPISD příjem s Nákup ANO nemění posledního dodavatele na skladní kartě
NEPISRD příjem s Nákup ANO nemění posledního dodavatele na rozpisové skladní kartě, na „obyčejné“ kartě ano
DOD příjem musí být adresný, vyžaduje vyplnění dodavatele
ODB výdej musí být adresný, vyžaduje vyplnění odběratele
-BAL potlačení hlášení o tom, že přijímané/vydávané množství neodpovídá balení
-ADR potlačí tisk adresy na dokladu (jen při tisku po F10)
D/O=kkkkkkkk do klíče dodavatele/odběratele bude nastavena hodnota kkkkkkkk
NEF10 při prodeji na fakturu potlačí možnost editace DPH rekapitulace po F10
DPHHAL u hotovostního prodeje v MC vynucené počítání DPH na haléře místo desetihaléře
ALTS při F10 je na pozadí provedeno sečtení položek se stejným kodem a cenou, totéž co "ručně“ můžete udělat stiskem Alt S
F2ext F2 způsobí automatické uložení příjemky/výdejky do souboru F2 se jménem číslo_dokladu.ext. Není-li ext uvedeno, rozšíření jména bude druh_pohybu. Příklad: F2TXV
F2NEEext soubor F2 se ukládá automaticky při ukončení s příponou ext, needituje se jméno souboru
F2NEPext soubor F2 se ukládá automaticky při ukončení s příponou ext, needituje se jméno souboru, neukládají se soubory, na základě makra MAKROdruh (MAKRO92.MAK uloženo v adresáři pro data) a existenci souboru NLUXPOST.DBF se plní tento soubor údaji z hlavičky, dokladu a adresy.
F2LOKTXV Automatické ukládání souboru F2 u skladových převodek. Na posledním místě názvu příjmové lokality musí být uveden příznak odběratele. Jméno souboru pak vypadá takto LLL?DDDD.txv, kde:
LLL - číslo lokality včetně vodících nul
? - odlišující příznak dodavatele - písmenko z názvu lokality
DDDD - poslední čtyři čísla z čísla dokladu
F2LOKTXVKOD2 Stejné jako předchozí, ale pokud je v znak v lokalitě malý, je u ukládaných položek nahrazeno pole KOD údaji z pole KOD2 (pokud není prázdné). Jinak nic.
-ROZ tento druh pohybu nebude využívat rozpisy/řetězení
-LOC tisk tohoto druhu pohybu neponese na konci řádku pole LOC/REGAL
-FLO potlačí změny cen při pohybu výdejkou/dodacím listem. Ceny budou „držet“
F9NEW při příjmu a načtení souboru stiskem F9 (textový soubor s kodem, tabelátorem a množstvím) umožňuje zakládat nové skladní karty.
-VS při fakturovaném výdeji nedovoluje editovat variabilní symbol – číslo faktury
F6 po uložení ceny příjmu je automaticky vyvoláno okno k úpravě prodejních cen
-TICE0 netisknou se skladové položky s nulovou cenou u dodacích listů
VZDY+ v názvu pohybu/volbách pohybu potlačí zastavení
Program kasa - řetězení karet ("++KOD množství" v poznámce karty). Po zapnutí řetězení se u této položky zruší prodej po kuse a při každém jejím použití se počítač ptá na množství. Tato volba vrátí chování programu na prodej po kuse.
ZAKSLE při výdeji na zakázku bude použita sleva odběratele zakázky
UCF=das.daa.dat.vyk kde das,daa,dat a vyk představují účet Dal synt., anal. a pod.
Příklad: UCF=604.011 jsou účty které použije modul Fakturace pro načítané výdejky, rozepsané i nerozepsané
stačí i kratší zadání
UCF=das.daa
UCF=das
UCF=   .daa
-DLSK při výdeji množství, přesahujícího zásobu, se neptá na uložení nedostatku do objednávky „Dluhy skladu“
-VARSLNK
nové verze SBSKLADu varují při slevňování položek po stisku * na ceně při výdeji. Přepínač varování odstraní.
STADOD při příjmu varuje, je-li na skladní kartu přijímáno od jiného dodavatele (stálý dodavatel)
Obdobda parametru "Kontrola dodavatele A/N/D" z nastavení konstant ve skladu. Tento parametr umožňuje nastavit to individuálně pro každý pohyb.
TC=XXXXXXXX
kde XXX….. je jméno „tiskového ceníku“. Při prodeji je nějakým mechanizmem stanovena prodejní cena (např. prodejním ceníkem *.CEN). Při tisku paragonu/dodacího listu může být tisknuta sleva oproti ceně ze skladní karty. V případě nalezení ceny v „tiskovém ceníku“ je sleva spočtena oproti této ceně. Při použití tiskových formulářů je standardní cena braná z tiskového ceníku a ne skladní karty. Bez TC= nebo při nenalezení tiskové ceny je sleva prodejní ceny spočtena oproti ceně z skladní karty. Prozatím řešeno pro paragony a dod.listy. Pokud je jméno AKTCENIK, berou se údaje z aktivního ceníku. Ceník je možné rozšířit o KOD_TISK a NAZEV_TISK. Údaje se plní do proměnné @KOD_TISK a @NAZEV_TISK
UCF jsou účty použity v modulu Fakturace pro načítané výdejky, rozepsané i nerozepsané. Kde das,daa,dat a vyk představují účet Dal synt., anal., středisko a výkon.
UCF=das.daa.dat.vyk; UCF=das.daa; UCF=das; UCF= .daa
MAKRO=XXXX určuje soubor MAKTXXX.MAK k tisku na DL/výdejce pro daný pohyb, má přednost před standardním makrem. Tisk maker musí být povoleno.
DES_C=3 v předkontaci výdajového pohybu počet desetinných míst při výdeji za jednotku
RENF3ext po načtení souboru v SBKASA stiskem <F3> bude načtený soubor přejmenován změnou rozšíření jména na ext (např. ZRU). Není-li ext uvedeno (volba je pak jen RENF3), nové rozšíření jména bude ZRP.
EXTF3ext při načtení souboru v SBKASA, se načítá soubor s příponou ext. Není-li ext uvedeno (volba je pak jen REXTF3), nové rozšíření jména bude DOB
NEZAKAR nezakládat karty při příjmu, místo dotazu na založení nové karty se objeví varování, že karta neexistuje.
CEDOPO do poznámky na dokladu/objednávce zapíše jméno použitého ceníku
TINEB tisk neúplného balení na DL
-DOPCE při výdeji ze skladu nebude dopočtena na kartě neuvedená prodejní cena, bude použita s varováním cena 0
-EDLO při příjmu/výdeji ze skladu nebude editována lokalita-místo skladu
STR=xxx při volbě editace střediska v dokladu přednastaví na dané středisko
-CEOBJ
při načtení objednávky do výdejky se u dotazu na "Natažení v uložené ceně ..." bude nabízet odpověď Ne.
POZNOBJDL při úplném vykrytí objednávky nebo její eliminaci je do poznámky objednávky vložen vždy text s identifikací dodacího listu/příjemky
NETIFA při tisku faktury nedojde k výstupu na tiskárnu, faktura však bude zaúčtována, hrazena pokladnou a označena jako vytištěná
-OPCEN při zapnutém ceníku, nalezení ceny v ceníku a její úpravě ve výdeji se program neptá na úpravu ceny v ceníku - neopravuje ceníky
-POLOB při zadání objednávky se nenačtou položky do příjemky/výdejky. Při ukončení dojde k vykrytí objednávky.
+PRAROZ při příjmu budou natahovány z rozpisu/řetězení i položky ceníku prací (lze použít k následnému ručnímu ocenění "výroby"
+POP39 při výdeji převodem se obsah pole popis zkopíruje i do pohybu 39
SKUPINA=***X***F po zadání klíče dodavatele/odběratele se provede kontrola na SKUPINA * značí libovolný znak
JKV=K****** po zadání kódu karty se provede kontrola na JKV * značí libovolný znak
-STO zakázané storno dokladu Alt S
-STOrada potlačí možnost storna dokladu v sestavě Učetní doklady stiskem Alt S, jen pro doklady, které mají v poli Daň.doklad (FAKTURA) hodnotu rada999999
ZAPCEN zapne ceník, pokud je nastaveno PRODEJ NE
NECH0 při načtení objednávky do výdejky a Natažení ve sjednaných cenách bez daně? Ne se u položek, které mají v objednávce prodejní cenu 0,-, ponechá cena 0,-
NOPRNAZ při načítání souboru F2/F3), je „opravit názvy karet“ defaultně „NE“
^H ^P ^Z ^K ^N ^S ^D ^M způsobí příslušný způsob úhrady příslušné faktury (může být i v názvu druhu pohybu)
NENOR při zakládání karet z načítaného souboru F3 nebudou plněny normativy MINI, NORM ani MAXI
AKTC Aktuální cena – při výpočtu prodejní ceny (F6) na příjemce, kalkulace prodejní ceny nevychází ze zprůměrované nákupní ceny (stará cena zásob na kartě plus množství*nová, aktuální cena), ale jen z aktuální ceny příjmu. Ve sloupci Dříve je přirážka existující prodejní ceny bez DPH vůči původní nákupní ceně, tedy stav přirážky před příjmem a opravou PC na kartě.
VARNAZ NEW  10.2.13 Při příjmu/výdeji daným druhem dokladu a výskytu xxx v názvu karty, program zobrazí varování. xxx je řetězec 1-n znaků.
-CEROZ NEW  20.7.17 Převod ANO vypíná funkci Parametrů Ceny v položkách N pro použití rozpisových karet. Tento přepínač vypínání potlačuje.
INFKOM Zobrazení dostupného zboží na komisním skladu, od daného dodavatele, aby nedocházelo k vrácení zboží dodavateli, který jej nedodal.
INFVRA Ve výdejce zobrazuje u položky na řádku +1 údaje z polí DODAV a REGAL.

VZORY.DBF

Pole typu C o libovolné délce lze doplnit do souboru VZORY.DBF . Existuje-li, lze použít:
DPH=xxxxdphhal v předkontaci FV/FP . Např. DPH=R410 pro exportní FV
SWIFT=xxx... v předkontaci FV/BU . Do tisku FV je pak doplněn SWIFT kód banky
Přednost má SWIFT v předkontaci BU (bankovního účtu)
IBAN=xxx... v předkontaci BU. Do tisku FV je pak doplněn tento IBAN - nepočítá se z čísla účtu
DES_C=3 v předkontaci FV počet desetinných míst při výdeji za jednotku
POVPR=1,8,21 v předkontaci FP povolené druhy příjemek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh - varuje.
JENPR=1,8,21 v předkontaci FP povolené druhy příjemek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh - nenačte.
POVVY=56,66,45 v předkontaci FV povolené druhy výdejek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh - varuje.
JENVY=56,66,45 v předkontaci FV povolené druhy výdejek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh - nenačte.
CENIKFA=aaaaaaaa v předkontaci FV a automatické aktivaci ceníku způsobí aktivaci ceníku aaaaaaaa.CEN
NEUCT v předkontacích FV/FP způsobí, že faktura bude uložena, ale nezaúčtována při pořízení a tisku. (Neplatí pro storna)
-VS při tvorbě FV nedovoluje editovat variabilní symbol - číslo faktury
-HOTSPL0 v předkontaci FV způsobí, že Hotově nebude mít splatnost 0
PDP=xxxx V předkontaci pokladny vede k nastavení prvního dokladu příjmu na hodnotu xxxx 1
PDV=yyyy V předkontaci pokladny vede k nastavení pole Doklad na tvar yyyy
NF5 V předkontaci pokladny vede k blokování klávesy F5 (může být i ve VARS)
NF6 V předkontaci pokladny vede k blokování klávesy F6 (může být i ve VARS)
DPH=K25 / DPH=B25 / DPH=N po zadání částky u příjmu a účtů po F2 vloží do příslušného pole ZAKL01-03
DPH=9 / DPH=19 po zadání částky u příjmu a účtů po F2 vloží do příslušného pole
+ZPP= Při výběru faktur k úhradě v pokladně nebo bance lze filtrovat faktury na
-ZPP= základě způsobu úhrady (ZP) nebo řady faktur (RF) jak pro přijaté,
+ZPV= tak pro vydané (P/V). Výběr lze provést pozitivně (+) nebo negativně (-).
-ZPV= Způsob úhrady může být p/h/s/i/d/m/k/n.
+RFP= Řada může být zadána i na méně znaků (FPSK,FP ,FVO ,), pak musí být
-RFP= doplněna zprava mezerami do 4 znaků s koncem ,
+RFV= Příklad: +ZPP=H,P,S   -ZPP=N
-RFV= +RFP=FPSK, FP  , FPO ,  -RFV=FVZ  ,
JENPP V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty peněžní předkontace, které mají ve volbách PP
JENPV V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty peněžní předkontace, které mají ve volbách PV
JENPO V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty peněžní předkontace, které mají ve volbách PP
AUTUC V předkontaci pokladny způsobí po najetí do účelu zobrazení nabídky peněžních předkontací (jako stisknutí *)
PP/PV/PO V peněžní předkontaci určují, ve kterých pokladnách se mohou nabízet v závislosti na volbě pokladny JENPP / JENPV / JENPO
VARBUPPNEW  30.11.12 V předkontaci banky způsobí kontrolu bankovního účtu uloženého ve faktuře na ADRESY.DBF při tvorbě převodního příkazu.

Pro modul SBSKLAD
REZCTRLT v předkontaci řady objednávek , Při Ctrl T se rezervuje množství "K vykrytí".
rezctrl v předkontaci řady objednávek , Při Ctrl T se rezervuje množství "Objednané".
NOEDI v předkontaci řady objednávek umožní rušit objednávky s prázdným EDI
NEEDPOZ needitace poznámky při záznamu objednávky, je-li OBJE_POL - POZNAMKA
SLEVA=C v přijaté objednávce při nalezení ceny v aktivním ceníku *.CEN má tato cena absolutní váhu, není dále upravována slevou z hlavičky objednávky
NENOR při zakládání karet z načítaného souboru F3 nebudou plněny normativy MINI, NORM ani MAXI
TIREGNEW  30.11.12 tiskne regál místo kódu po CTRL T
TISKET=FORMETIK.XXX po Ctrl T se ptát na tisk etikety FORMETIK.XXX

MILCOM servis a.s. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Zpět na začátek
www.milcom.cz Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10, IČ:18628826, DIČ:CZ18628826