sb komplet,sb-komplet,ekonomický software,účetnictví,kasa,sklad,komise,konsignace,fiskální paměť,fiskální modul,skladové hospodářství,daňová evidence,daňové přiznání

 
    MILCOM servis a.s. Šipka Nabízíme Šipka Ekonomický software SB KOMPLET Šipka Pro uživatele Šipka Ovládání prodejních cen
    MILCOM servis a.s. Šipka Kontakty Šipka Středisko informačních technologií Šipka Ekonomický software SB KOMPLET Šipka Pro uživatele Šipka Ovládání prodejních cen
Logo MILCOM servis a.s. SB KOMPLET® - Registrovaná obchodní známka              H&M DataSoft - autoři ekonomického systému SB KOMPLET®

Ovládání prodejních cen

Jedná se o přehled bohatých možností, jak ovládat tvorbu prodejních cen bez daně a s daní při prodeji ze SKLADu.


Uložení prodejních cen, definice ceníků

Prodejní ceny jsou obvykle uloženy ve skladní kartě v poli Prodejní cena, případně Prodejní cena s daní. K označení těchto typů cen budou nadále používány zkratky PC a MC. PC je používána při prodeji tzv. VC, kdy vystavené doklady nesou cenu PC a rekapitulaci DPH. MC je používána při prodeji v tzv. MC (nastavuje se v modulu Nastavení, Předkontace, Sklad, Výdeje a v řádku druhu pohybu sloupec MC ANO), kdy vystavené doklady nesou cenu MC pro koncové odběratele a DPH rekapitulaci.
Cena PC a MC na skladní kartě mohou být rozdílné, nejen o daň, ale i o různou přirážku. PC a MC na skladní kartě jsou základní ceny.

Alternativní ceny v SB KOMPLETu®u mohou být uloženy v souborech ceníků, což jsou databázové soubory typu DBF s rozšířením jména (příponou, extension) CEN. Soubory lze zakládat v modulu Nastavení ve volbě Změny, Skladové změny a Vytvořit ceník (zadáte jen dosovské jméno a bude založen prázdný soubor JMENO.CEN ). Ceníky typu CEN opět nesou PC a MC, vkládat do nich ceny lze SKLADem. K pohodlné přípravě ceníků CEN je vytvořen modul SB KOMPLETu® SBCENIKY.EXE. Ceníky typu CEN nemusí nést ceny pro všechny skladní karty. Nenajde-li SKLAD cenu v ceníku CEN, použije základní cenu ze skladní karty.

Zvláštní variantou může být neuvedení PC ani MC. Pak SKLAD vypočítává základní cenu z průměrné nákupní ceny povýšené o nastavitelný „standard“ přirážky, prodejní cena je tedy obecně pohyblivá.

Základní ceny a alternativní ceny z ceníků CEN popisují ceny jednotlivých položek. Z těchto cen SKLAD vychází při výpočtu koncových cen zlevněním nebo přirážkou (záporná sleva).

Při prodeji je nabízena podle typu prodeje PC nebo MC. Cenu editujete, je možné ji přepsat nebo použít kalkulační okénko po stisku * na ceně. Cena, která je na obrazovce, bude použita po zaúčtování v dokladu.

Zablokovat editaci prodejní ceny lze částečně tzv. nastavením prodeje „po kuse“, kdy po zadání / výběru zboží SKLAD automaticky vloží jednu jednotku, přeskočí editaci ceny a čeká na vložení další položky. Množství lze upravit po stisku klávesy +, cenu však jde upravit také.

V modulu Nastavení lze v předkontacích druhu prodeje upravit pole SLEVA. Pokud uvedete do pole Sleva P, bude potlačena možnost úprav cen prodávajícím. Nejde zvolit Slevu (viz. dále), editovat cenu ani přecenit doklad stiskem F7.

Výpočet prodejní ceny je třeba chápat ve dvou krocích. Prvním je výběr ceny a druhým její úprava (zlevnění, zdražení).


Ceny závislé na množství prodávané položky.

Alternativní ceny závislé na množství v SB KOMPLETu® mohou být uloženy v souborech ceníků, což jsou databázové soubory typu DBF s rozšířením jména (příponou, extension) CEN. Soubory lze zakládat v pomocném modulu DT.EXE, na rozdíl od jednoduchých ceníků typu CEN nese ceník pole LIM_MNOZ1, LIM_MNOZ2, LIM_MNOZ3, LIM_MNOZ4 a LIM_MNOZ5 typu N (rozsah dle potřeby). Limitů nemusí být všech pět. K nim musí být pole CENA_FAKT1 až CENA_FAKT5 a případně CENA_SDA1 až CENA_SDA5, vše opět pole typu N v rozsahu 10,2.

Editor ceníků s limity množství bude dobudován v modulu SBCENIKY.EXE, doposud je nutno používat DT.EXE nebo jiný prostředek k editaci DBF souboru. Pokud je aktivován takový ceník a ve SKLADu je v parametrech zapnuto Množstevní slevy A, cena je použita z „buňky“, jejíž LIM_MNOZ je nejbližší nižší skutečnému množství na výdejce. Nenajde-li SKLAD cenu v ceníku CEN, použije základní cenu ze skladní karty.

Ve verzích od roku 2005 je doplněna možnost použít místo polí CENA_FAKTn pole PROC_SLEn (n je 1 až 5). Pak není použita pro nalezenou množstevní kategorii konkretní CENA_FAKTn, ale cena je vypočtena z ceny bez daně na skladní kartě (CENA_FAKT) a procenta slevy k množstevní kategorii podle vzorce CENA = CENA_FAKT * 100 / (100 + PROC_SLEn )


Výběr ceny

Výběr spočívá v aktivaci ceníku typu CEN. Jinak jsou používány základní ceny ze skladní karty. Ceník může být vložen do adresy odběratele, pak je aktivován při adresném prodeji a po uzavření dokladu vypnut. Ceník může být také vložen do druhu pohybu v Nastavení předkontací. Nebo lze do Nastavení konstant a Parametrů vložit název „default“ ceníku. Tento ceník je pak po spuštění skladu automaticky aktivován. Stiskem F4 lze aktivovat jiný nebo deaktivovat default ceník. Při neadresném prodeji by byl používán tento ceník, při adresném prodeji odběrateli, který nenese v adrese ceník, také. Při adresném prodeji odběrateli s ceníkem bude aktivován ceník odběratele a po prodeji bude navrácen „předchozí“ ceník.


Poskytování slev, přeceňování

Sleva se uvádí v %, výsledná cena je vypočtena jako CENA*(100-SLEVA)/100. Sleva může být stanovena jako:

 1. Sleva odběratele
  Sleva je vložena do adresy odběratele, při adresném prodeji se přenese do hlavičky dokladu.

 2. Sleva druhu pohybu
  Sleva je stanovena v předkontaci druhu pohybu v poli SLEVA s těmito možnostmi (vkládá se písmeno nebo + a za ním číslo s příp. znaménkem a des.tečkou):

  Snnn.n S značí, že výpočet začne od skladové, nákupní ceny a nnn.n je % slevy, obvykle záporné. Např S-10 bude koncovou cenu počítat jako SC*(100+10)/100
  Onnn.n O značí, že výpočet začne od pOslední nákupní ceny a nnn.n je % slevy, obvykle záporné. Např S-10 bude koncovou cenu počítat jako POSL_NAKUP*(100+10)/100
  +nnn.n + značí, že výpočet začne od PC, sleva bude přičtena ke slevě odběratele
  Annn.n A značí, že výpočet začne od PC, sleva bude absolutní, nebude zohledněna sleva odběratele.
  N N značí, že bude potlačena sleva odběratele, lze však zadat slevu ručně.
  P P značí, že nebude editovatelná cena, ani sleva v hlavičce. Prodej podle PC
  C C značí absolutní uplatnění ceny z ceníku *.CEN . Další sleva z hlavičky nebude uplatněna, kromě případu, že v ceníku cena nebude.

 3. Sleva pro kombinaci JKV (komodity zásob) a skupiny odběratele
  Model by měl vyřešit případy typu „odběratelům skupiny A poskytujeme na kotle (komodita K) slevu 5%, na trubky (komodita T) 7%, odběratelům skupiny B na kotle 3% a trubky 4.5%“. Model předpokládá, že v adrese odběratele bude zaznamenaná příslušnost do skupiny a v JKV skladních karet příslušnost ke komoditě. Tabulka slev pro kombinace je popsána v následující části - PRODCENY.DBF.

PRODCENY.DBF

Byla doplněna další možnost přípravy prodejních cen a možnost tisku prodejních (koncových) cen odběratelů na dodacích listech. Tisk koncových cen vyžadují někteří odběratelé - na dodacím listě je pak jak cena, kterou platí odběratel (obchodní cena), tak prodejní cena odběratele (koncová, MOC cena).

Pro splnění tohoto požadavku bylo umožněno užívat soubor PRODCENY.DBF v datovém adresáři. Pole souboru mají tento obsah a funkci:
JKV C8 Komodita zásob. Věty s ???????? budou použity pro karty s prázdným JKV. JKV lze "maskovat" náhradními znaky *.
SKUPINA C2 Dva pravé znaky pole SKUPINA v souboru ADRESY.DBF, určují skupinu odběratelů. Věty s ?? budou použity pro odběratele bez skupiny nebo výdeje bez klíče odběratele. SKUPINu lze "maskovat" náhradními znaky *.
PLATI_OD C8 Pokud se jedná o tisk, datum dolní hranice platnosti "přirážky". (DD.MM.RR) Prázdné - bez limitu
Pokud se jedná o úpravu PC, dolní hranice množství (číslo) Prázdné - bez limitu. Je třeba aktivovat volbu "množstevní slevy" v nastavení parametrů.
PLATI_DO C8 Pokud se jedná o tisk, datum horní hranice platnosti "přirážky". (DD.MM.RR) Prázdné - bez limitu
Pokud se jedná o úpravu PC, horní hranice množství (číslo) Prázdné - bez limitu
PRIRAZKA N6.2 Přirážka, připočtená při tisku dodacích listů operací CENA*(100+PRIRAZKA)/100 nebo stejným algoritmem upravená PC. Je-li pole prázdné, je k tisku použita cena s daní ze skladní karty. Záporná přirážka je slevou.
TYP_PRIRAZ C1 N - cena je vypočtena z nákupní ceny
P - cena je vypočtena z prodejní ceny, podle typu dodacího listu (MC/VC) z ceny s daní/bez daně
ZAOK C2 zaokrouhlovací faktor, uplatní se při MC dodacích listech:
2, mezery nezaokrouhleno
1 zaokrouhleno na desetihaléře vzhůru
0 zaokrouhleno na koruny vzhůru
-1 zaokrouhleno na desetikoruny vzhůru
-2 zaokrouhleno na stokoruny vzhůru
-3 zaokrouhleno na tisícikoruny vzhůru
TISK C1 N - věta bude použita k úpavě PC, jinak bude věta použita k tisku odběratelských cen (MOC)
"Tiskové" věty jsou uplatněny při tisku dodacích listů a tisku/zobrazení dodacího listu z přehledu účetních dokladů, je-li kurzor na sloupci s třetí cenou (vč. DPH). Při hodnotě PRIRAZKA = 0 bude jako MOC tisknuta prod.cena s daní z karty, při převodech, pokud hodláte řízení tisku využít, musíte do adresáře doplnit "adresy" lokalit s klíčem, obsahujícím číslo lokality, a skupinou, obsahující na dvou pravých pozicích skupinu souboru PRODCENY.
Ostatní věty jsou uplatněny při prodeji s přirážkou (v případě použití ceníku aktivovaného stiskem <F4> je ještě upravena "ceníková" cena). Výsledná cena je připravena do řádku dodacího listu/faktury/výdejky.

Nápověda: Pokud jsou v kartách používána pole JKV a je potřeba nastavit "dealerské" ceny (dealeři jsou v poli SKUPINA vpravo označeni kategoriemi A B C se slevou 3,6 a 10%) bez ohledu na JKV, věty souboru PRODCENY.DBF by měly být následující:

Pole JKV  SKUPINA PLATI_OD PLATI_DO PRIRAZKA TYP_PRIRAZ ZAOK TISK
  ********  A             -3.0     P     0  N
  ********  B             -6.0     P     0  N
  ********  C             -10.0     P     0  N
V sestavě "Tisk ceníku" (i v exportu ceníku do *.DBF) je nově využíván ceník PRODCENY.DBF (viz. bod 169.). Protože není znám odběratel, jsou z PRODCENY.DBF použity prvky se skupinou ** . V ceníku se objeví taková cena, kterou nabídne prodej neuvedenému odběrateli pro 1 mj.

Tvorba prodejních cen souborem PRODCENY.DBF slevu z tohoto souboru přičítala k slevě z hlavičky dokladu. Nově přičítá slevu jen TYP_PRIRAZ "P", TYP_PRIRAZ "p" slevu z PRODCENY bere absolutně.


Cenotvorba s užitím ADR_POM.DBF a modulu SBADRESY.EXE

Další možnost umístění slevy ke komoditě a konkrétnímu odběrateli poskytuje možnost využití pomocného souboru adresáře ADR_POM.DBF, který je ošetřován modulem SBADRESY.DBF . Pak je v pomocném souboru kromě pole KLIC C 8 také pole CENY C 70 a v poli ceny slevy pro odběratele KLIC zapsány jako komodita1 sleva1, komodita2 sleva2 atd., pro výše uvedený příklad v poli CENY:
K 5,T 7
Při prodeji odběrateli KLIC bude pro položky s komoditou K poskytnuta sleva 5 a T sleva 7%


Priority při zlevňování v kombinacích postupů

Pokud je v poli SLEVA v druhu pohybu použito Annn.n a jedná se o adresný prodej odběrateli se slevou odběratele, uplatní se v hlavičce dokladu jen sleva nnn.n, podobně jako při prodeji neadresném. Tato sleva bude použita k výpočtu ceny.

Pokud je v poli SLEVA v druhu pohybu použito +nnn.n a jedná se o adresný prodej odběrateli se slevou odběratele, uplatní se v hlavičce dokladu sleva odběratele+nnn.n, při prodeji neadresném pak nnn.n. Tato sleva bude použita k výpočtu ceny.

Pokud je v poli SLEVA v druhu pohybu použito Snnn.n a jedná se o adresný prodej i neadresný prodej, neuplatní se v hlavičce dokladu sleva, výpočet ceny se odvíjí výhradně od nákupní ceny bez uplatnění slev, bez uplatnění PRODCENY.DBF, bez hledání ceny v ceníku CEN.

Pokud je sleva v adrese odběratele/hlavičce dokladu a je další sleva typu „PRODCENY.DBF“, je nejdříve vypočtena cena podle slevy odběratele a tato cena je zlevněna podle souboru PRODCENY.DBF.


MILCOM servis a.s. Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Zpět na začátek
www.milcom.cz Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10, IČ:18628826, DIČ:CZ18628826